What:
bhajans recital
shivrathri week 2011

When:
Sunday · March 6, 2011 @ 1:30p PT

Where:
Sunnyvale Hindu Temple
450 Persian Drive
Sunnyvale, CA 94089 USA

Vocals:

Students of Dhanyasy School of Music

Event Details:

# Song Info
1 vinAyaka vinAyaka Sanskrit · nAttai
2 gajavadana gananAda Sanskrit · kedAram
3 ambuja vAsini Sanskrit · hamir kalyAni
4 hey shiv shankara Sanskrit
5 shambhO mahAdeva Sanskrit · hindOlam
6 dhim dhim dhemi dhemi Sanskrit · hindOlam
7 dhaya karO bhagwAn Hindi · darbari/kAnada
8 lingAshtagam Sanskrit · sivaranjani
9 shankara sadA shiva Sanskrit · mOhanam
10 hará hará shankara Sanskrit · thillAng
11 shambhO gangAdhara Sanskrit · kApi
How to get there:
Click here for directions to Sunnyvale Hindu Temple.

Map: