Song: Bhajans
Language: Sanskrit, Tamil, Hindi
Genre: Carnatic Bhajans | Indian
Artist: Dhanya Subramanian, Vismaya Gopalan | dhanyasy.org

Listen to all the bhajans:

Playlist on SoundCloud

Lyrics:

Ganesha

veda vinAyaka | bowli | Adi
veda vinayaka saranam saranam
vigna vinayaka saranam saranam

nada vinayaka saranam saranam
naga vinayaka saranam saranam

raja vinayaka saranam saranam
vijaya vinayaka saranam saranam

siddhi vinayaka saranam saranam
buddhi vinayaka saranam saranam

vinAyaka vinAyaka | nAttai | Adi
vinayaka vinayaka vignavinasaka vinayaka
shambhukumara vinayaka shankariputra vinayaka
baalaganapathe vinayaka paramadayala vinayaka
bhaktajanapriya vinayaka paadanamasthe vinayaka
vignesham bhajare | hamsadshwani | Adi
vignesham bhajare manasa
vignaharam bhajare
vignakoti harana vimala gajanana
vignewshwara maam palaya deva
pArvati nandana bala ganesha | hamsadhwani | Adi
parvathi nandana bala ganesha
vigna vinasa varada ganesha
suramuni vanditha sumuka ganesha
sundara vadana gnana ganesha
sree gananAtham bhajare | esAmanOhari | rupakam
pallavi

shree gaNanaatham bajarE |
cittaparaa shaktiyutam ||

anupallavi

naaga yagna sutra dharam
naadalaya nandakaram
(shree)

caraNam

aagamaadi sannutam
akhila dEva poojitam
bhogashaali bhaavitam
yogashaayi sevitam ||

raagadweshaa dhirahita
ramaNeeya hridaya vihitam
shree guruguha sanmuditam
cinmoolakamalastitam || (shree)

(source: karnatik.com)

shakti sahita | shankarAbharanam | tisra nadai
shakti sahita gaNapatim
shankarAdi sEvitam

virakta sakala munivara sura
rAja vinuta sEvitam

bhaktALi pOSakam
bhavasutam vinAyakam

bhakti mukti pradam bhUSitAngam
rakta padAmbujam bhAvayAmi

(source: karnatik.com)

Muruga

vale vale | mOhanam | Adi
vale vale vale vale, vale muruga vale
vale muruga mal maruga vale muruga vale
valli manavaalane nee vale muruga vale
pullimayil vaahanane vale muruga vale
pazhanimalai baalane nee vale muruga vale
paapangalai pOkkugindra vale muruga vale

Saraswathi

shArade shArade | kApi | Adi
sharade sharade veena vani sharade
sharade sharade pustaka pani sharade
sharade sharade manju bhashini sharade
sharade sharade mangala dayini sharade
jaya jaya devi dayAla hari | kalyAni | Adi
jaya jaya devi dayala hari
janani saraswathi paalayamam

amale kamala sana sahite
adbuta charite paalayamam

madar mangala guna shale
manogya sheele paalayamam

kireeta kundala sushobite
kinnara geethe paalayamam

Parvathi

syAmale meenakshi | shankarAbharanam | tisra nadai
shyAmaLE mInAkSi sundarEshvarasAkSi
shankari guruguhasamudbhavE shivEvA

pAmaralOcani pankajalOcani
padmAsanavAsini hari lakSmivinutE shAmbhavi

(source: karnatik.com)

Rama

rAma namO | Abheri | Adi
rama namoh rama namoh
rama namoh sita rama namoh

krishna namoh krishna namoh
krishna namoh radha krishna namoh

dasaratha nandana rama namoh
vasudeva nandna krishna namoh

ravana mardana rama namoh
kamsa mardana krishna namoh

vaali mardana rama namoh
kaaliya nardana krishna namoh

seetha vallabha rama namoh
radha madhava krishna namoh

rama namoh rama namoh
rama namoh sita rama namoh

krishna namoh krishna namoh
krishna namoh radha krishna namoh

Atma nivAsi rAm | shankarAbharanam | Adi
atma nivasi ram
atma nivasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

ayodhya vasi ram
ayodhya vasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

aranya vasi ram
aranya vasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

dashamukha mardana ram
dashamukha mardana ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

seetha vallabha ram
seetha vallabha ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

dasharatha nandana rAm | desh | Adi
dasharatha nandana ram ram
daya sagara ram ram

pashupathi ranjana ram ram
paapa vimochana ram ram

lakshmana sevitha ram ram
lakshmi manohara ram ram

sukshma swaroopa ram ram
sundara vadana ram ram

jagadAshraya sri raghurAma | Ahir bhairav | Adi
jagadashraya sree raghu rama
jagadho dhara janaki rama

parama paavana tharaka nama
sri rama shatha koti pranama

saranam saranam
atma rama

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

kausalyAtmaja rama charan | hindOlam | Adi
kausalyatmaja rama charan
vaidehi priya rama charan

maruthi sevitha rama charan
ahalyo dharaka rama charan

shanti niketana rama charan
prashantini ketana rama charan

rama charan sada bhajo
rama charan sada bhajo

rama rama rama nama | mOhanam | Adi
rama rama rama rama
rama nama tarakam

rama krishna vasudeva
bhakti mukti dayakam

janaki manoharam
sarvaloka nayakam

sankaradi sevyamana
divya nama vaibhavam

gatha mOha | shankarAbharanam | rupakam
pallavi

gata mOhA shrtapAlAdbhuta sItA ramaNa

caraNam 1

bhava sArasabhava mAnasa bhavanAmara vinuta

caraNam 2

bhava tAraka sava pAlana bhavadA cara haraNa

caraNam 3

vinatAjagamana rAghava muni pUjita caraNa

caraNam 4

shata kOTi carita mAnava mata bhEdaka damana

caraNam 5

kara shObhita shara pApa timira bhAskara suguNa

caraNam 6

shara jAnana karuNAkara varavAraNa sharaNa

caraNam 7

nata mAnasa hitakara pAlita tyAgarAja

(source: karnatik.com)

nOtuswara - rama janardana | shankarAbharanam | tisra nadai
rAma janArdana rAvaNa mardhana rAmAnujAgraja rAjavibhO

pAmara mOcana pankajalOcana bhaktajanapriya pAlayamAm

bhUmijAnAyaka bhuktipradAyaka bhUsura pAlana bhUmipatE

shyAmaLa vigraha shAnta guruguha sannuta shrI rAmacandra prabhO

(source: karnatik.com)

pAhi rAmachandra | shankarAbharanam | Adi
pallavi

pAhi rAmacandra pAlita surEndra parama pAvana sadguNa sAndra

caraNam 1

nIrada nIla munIndra hrdaya nArada sEvita sArasa nayana

caraNam 2

shrIkara rUpa sudhAkara vadana shOka nivAraNa sundara radana

caraNam 3

nirmala rUpa nindita madana sharmada sakalE shArNava sadana

caraNam 4

rAja rAjanuta rAghava tyAgarAja hrdAlaya rakSita nAga

(source: karnatik.com)

prema mudhitha | darbAri kAnada | Adi
prema mudhitha man se kaho
rama rama ram

rama rama ram
sree rama rama ram

papa kate dhukka mete
lethe rama ram

bhava samudhra sukara nama
rama rama ram

parama shanti sukanidana
divya rama ram

nirandara kovadara
eka rama ram

mahadeva sathatha japatha
nithya rama ram

matha pitha bhandu sakha
sabhi rama ram

rama rama ram
sree rama rama ram

sitA pathe dAsharathe | sindhu bhairavi | Adi
sita pathe dasharathe
dasharatha nandana dayaa nidhe

radha pathe partha sakhe
devaki nandana dayaa nidhe

Hanuman

vaa vaa hanumaane | surutti | Adi
vaa vaa hanumane
varam taruvai hanumane

vayuvin puthirane
vanara veerane vaa

langaiyai azhiththavane
seethaiyai kaathavane

ramanin arulal nee
narpughazh petravane

bhathiyil periyavane nee
parama krupakarane

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

veera hanumathe | madhyamAvathi | Adi
veera hanumathe namoh namoh
maruthi raya namoh namoh

srirama dhootha namoh namoh
srirama priya namoh namoh

vayu kumara namoh namoh
vanara dheera namoh namoh

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

sree ram jaya ram
jaya jaya ram