embed embed share link link comment comment
Embed This Video close
Share This Video close
bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark
embed test
Rate This Video embed
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4.50 out of 5)
Loading...
Tags For This Video tags
rate rate tags tags related related lights lights

Carnatic Bhajans for Kids | Rama

Carnatic Bhajans for Kids | Rama

Song: Bhajans
Language: Sanskrit, Tamil, Hindi
Genre: Carnatic Bhajans | Indian
Artist: Dhanya Subramanian, Vismaya Gopalan | dhanyasy.org

Ganesha
>> veda vinAyaka | bowli | Adi
>> vinAyaka vinAyaka | nAttai | Adi
>> vignesham bhajare | hamsadshwani | Adi
>> pArvati nandana bala ganesha | hamsadhwani | Adi
>> sree gananAtham bhajare | esA manOhari | rupakam
>> shakti sahita | shankarAbharanam | tisra nadai
 
Muruga
>> vale vale | mOhanam | Adi

Saraswathi
>> shArade shArade | kApi | Adi
>> jaya jaya devi dayAla hari | kalyAni | Adi

Parvathi
>> syAmale meenakshi | shankarAbharanam | tisra nadai

Rama
>> rAma namO | Abheri | Adi
>> Atma nivAsi rAm | shankarAbharanam | Adi
>> dasharatha nandana rAm | desh | Adi
>> jagadAshraya sri raghurAma | Ahir bhairav | Adi
>> kausalyAtmaja rama charan | hindOlam | Adi
>> rama rama rama nama | mOhanam | Adi
>> gatha mOha | shankarAbharanam | rupakam
>> nOtuswara – rama janardana | shankarAbharanam | tisra nadai
>> pAhi rAmachandra | shankarAbharanam | Adi
>> prema mudhitha | darbAri kAnada | Adi
>> sitA pathe dAsharathe | sindhu bhairavi | Adi

Hanuman
>> (coming soon) vaa vaa hanumaane | surutti | Adi
>> veera hanumathe | madhyamAvathi | Adi

Lyrics / Notation:

Ganesha

veda vinAyaka | bowli | Adi»
 
vinAyaka vinAyaka | nAttai | Adi»
 
vignesham bhajare | hamsadshwani | Adi»
 
pArvati nandana bala ganesha | hamsadhwani | Adi»
 
sree gananAtham bhajare | esAmanOhari | rupakam»
 
shakti sahita | shankarAbharanam | tisra nadai»

Muruga

vale vale | mOhanam | Adi»

Saraswathi

shArade shArade | kApi | Adi»
 
jaya jaya devi dayAla hari | kalyAni | Adi»

Parvathi

syAmale meenakshi | shankarAbharanam | tisra nadai»

Rama

rAma namO | Abheri | Adi»
 
Atma nivAsi rAm | shankarAbharanam | Adi»
 
dasharatha nandana rAm | desh | Adi»
 
jagadAshraya sri raghurAma | Ahir bhairav | Adi»
 
kausalyAtmaja rama charan | hindOlam | Adi»
 
rama rama rama nama | mOhanam | Adi»
 
gatha mOha | shankarAbharanam | rupakam»
 
nOtuswara - rama janardana | shankarAbharanam | tisra nadai»
 
pAhi rAmachandra | shankarAbharanam | Adi»
 
prema mudhitha | darbAri kAnada | Adi»
 
sitA pathe dAsharathe | sindhu bhairavi | Adi»

Hanuman

vaa vaa hanumaane | surutti | Adi»
 
veera hanumathe | madhyamAvathi | Adi»

 


veda vinayaka saranam saranam
vigna vinayaka saranam saranam

nada vinayaka saranam saranam
naga vinayaka saranam saranam

raja vinayaka saranam saranam
vijaya vinayaka saranam saranam

siddhi vinayaka saranam saranam
buddhi vinayaka saranam saranam

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5

vinayaka vinayaka vignavinasaka vinayaka
shambhukumara vinayaka shankariputra vinayaka
baalaganapathe vinayaka paramadayala vinayaka
bhaktajanapriya vinayaka paadanamasthe vinayaka
Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5

vignesham bhajare manasa
vignaharam bhajare
vignakoti harana vimala gajanana
vignewshwara maam palaya deva
Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5

parvathi nandana bala ganesha
vigna vinasa varada ganesha
suramuni vanditha sumuka ganesha
sundara vadana gnana ganesha
Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


pallavi

shree gaNanaatham bajarE |
cittaparaa shaktiyutam ||

anupallavi

naaga yagna sutra dharam
naadalaya nandakaram
(shree)

caraNam

aagamaadi sannutam
akhila dEva poojitam
bhogashaali bhaavitam
yogashaayi sevitam ||

raagadweshaa dhirahita
ramaNeeya hridaya vihitam
shree guruguha sanmuditam
cinmoolakamalastitam || (shree)

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


shakti sahita gaNapatim
shankarAdi sEvitam

virakta sakala munivara sura
rAja vinuta sEvitam

bhaktALi pOSakam
bhavasutam vinAyakam

bhakti mukti pradam bhUSitAngam
rakta padAmbujam bhAvayAmi

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5

vale vale vale vale, vale muruga vale
vale muruga mal maruga vale muruga vale
valli manavaalane nee vale muruga vale
pullimayil vaahanane vale muruga vale
pazhanimalai baalane nee vale muruga vale
paapangalai pOkkugindra vale muruga vale
Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5

sharade sharade veena vani sharade
sharade sharade pustaka pani sharade
sharade sharade manju bhashini sharade
sharade sharade mangala dayini sharade
Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


jaya jaya devi dayala hari
janani saraswathi paalayamam

amale kamala sana sahite
adbuta charite paalayamam

madar mangala guna shale
manogya sheele paalayamam

kireeta kundala sushobite
kinnara geethe paalayamam

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


shyAmaLE mInAkSi sundarEshvarasAkSi
shankari guruguhasamudbhavE shivEvA

pAmaralOcani pankajalOcani
padmAsanavAsini hari lakSmivinutE shAmbhavi

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


rama namoh rama namoh
rama namoh sita rama namoh

krishna namoh krishna namoh
krishna namoh radha krishna namoh

dasaratha nandana rama namoh
vasudeva nandna krishna namoh

ravana mardana rama namoh
kamsa mardana krishna namoh

vaali mardana rama namoh
kaaliya nardana krishna namoh

seetha vallabha rama namoh
radha madhava krishna namoh

rama namoh rama namoh
rama namoh sita rama namoh

krishna namoh krishna namoh
krishna namoh radha krishna namoh

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


atma nivasi ram
atma nivasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

ayodhya vasi ram
ayodhya vasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

aranya vasi ram
aranya vasi ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

dashamukha mardana ram
dashamukha mardana ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

seetha vallabha ram
seetha vallabha ram

dasharatha nandana
rama jaya jaya
janaki jeevana ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


dasharatha nandana ram ram
daya sagara ram ram

pashupathi ranjana ram ram
paapa vimochana ram ram

lakshmana sevitha ram ram
lakshmi manohara ram ram

sukshma swaroopa ram ram
sundara vadana ram ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


jagadashraya sree raghu rama
jagadho dhara janaki rama

parama paavana tharaka nama
sri rama shatha koti pranama

saranam saranam
atma rama

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


kausalyatmaja rama charan
vaidehi priya rama charan

maruthi sevitha rama charan
ahalyo dharaka rama charan

shanti niketana rama charan
prashantini ketana rama charan

rama charan sada bhajo
rama charan sada bhajo

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


rama rama rama rama
rama nama tarakam

rama krishna vasudeva
bhakti mukti dayakam

janaki manoharam
sarvaloka nayakam

sankaradi sevyamana
divya nama vaibhavam

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


pallavi

gata mOhA shrtapAlAdbhuta sItA ramaNa

caraNam 1

bhava sArasabhava mAnasa bhavanAmara vinuta

caraNam 2

bhava tAraka sava pAlana bhavadA cara haraNa

caraNam 3

vinatAjagamana rAghava muni pUjita caraNa

caraNam 4

shata kOTi carita mAnava mata bhEdaka damana

caraNam 5

kara shObhita shara pApa timira bhAskara suguNa

caraNam 6

shara jAnana karuNAkara varavAraNa sharaNa

caraNam 7

nata mAnasa hitakara pAlita tyAgarAja

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


rAma janArdana rAvaNa mardhana rAmAnujAgraja rAjavibhO

pAmara mOcana pankajalOcana bhaktajanapriya pAlayamAm

bhUmijAnAyaka bhuktipradAyaka bhUsura pAlana bhUmipatE

shyAmaLa vigraha shAnta guruguha sannuta shrI rAmacandra prabhO

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


pallavi

pAhi rAmacandra pAlita surEndra parama pAvana sadguNa sAndra

caraNam 1

nIrada nIla munIndra hrdaya nArada sEvita sArasa nayana

caraNam 2

shrIkara rUpa sudhAkara vadana shOka nivAraNa sundara radana

caraNam 3

nirmala rUpa nindita madana sharmada sakalE shArNava sadana

caraNam 4

rAja rAjanuta rAghava tyAgarAja hrdAlaya rakSita nAga

(source: karnatik.com)

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


prema mudhitha man se kaho
rama rama ram

rama rama ram
sree rama rama ram

papa kate dhukka mete
lethe rama ram

bhava samudhra sukara nama
rama rama ram

parama shanti sukanidana
divya rama ram

nirandara kovadara
eka rama ram

mahadeva sathatha japatha
nithya rama ram

matha pitha bhandu sakha
sabhi rama ram

rama rama ram
sree rama rama ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


sita pathe dasharathe
dasharatha nandana dayaa nidhe

radha pathe partha sakhe
devaki nandana dayaa nidhe

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


vaa vaa hanumane
varam taruvai hanumane

vayuvin puthirane
vanara veerane vaa

langaiyai azhiththavane
seethaiyai kaathavane

ramanin arulal nee
narpughazh petravane

bhathiyil periyavane nee
parama krupakarane

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5


veera hanumathe namoh namoh
maruthi raya namoh namoh

srirama dhootha namoh namoh
srirama priya namoh namoh

vayu kumara namoh namoh
vanara dheera namoh namoh

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

sree ram jaya ram
jaya jaya ram

Powered by Hackadelic Sliding Notes 1.6.5
 • lalitha sridhar

  Hai…. realy nice bhajans… where can i get the lyrics… and hear the songs?? pls…… let me knw.

 • Lalitha

  super dhanya……kids are finding it so interesting…

 • Hi Lalitha,ThankYou for visiting dhanyasy.org.All the songs r uploaded on the home page.Will add the lyrics soon!Have a good day!Dhanya

  Dhanya Subramanian

  dhanyasy@yahoo.com

  +1.408.748.7797

 • ThankYou so much Lalitha!

  Dhanya Subramanian

  dhanyasy@yahoo.com

  +1.408.748.7797

 • lakshmi

  Hey Dhanya,
  The play list is not loading. It worked today morning but not now.
  -lakshmi

 • Vidhyachandran

  Hi Dhanya,

  I don’t see vinayaka vinayaka song loaded here.

  Thanks
  Vidhya

 • Vidhyachandran

  Hi Dhanya,

  I don’t see vinayaka vinayaka song loaded here.

  Thanks
  Vidhya

 • There was a temporary problem with SoundCloud.com, the service we use to stream audio. Let us know if you continue to have problems with this. — dhanyasy.org Webmaster

 • vismaya gopalan

  this vedio is great. i looooooooove it
  i love the song sharade sharade and the song veda vinayaka
  thank you regards vismaya

 • Anonymous

  this video is great. i looooooooove it i love the song sharade sharade and the song veda vinayaka thank you regards vismaya

 • Anonymous

  this video is great. i looooooooove it i love the song sharade sharade and the song veda vinayaka thank you regards vismaya

 • Vidhya Sriram

  The recording is impeccable and so is your voice and the kids voice.
  I like it and planned to play it for my 1.5 years son..
  Thanks a lot..

 • Lavanya Ramki

  my kid has  alight music comnpetition in school where film songs are not allowed. she has 3 mins time.. can u please suggest some nice good bhajan, hindi/tamil.. i want with the lyrics…
  she is 6+ yrs of age.she is good in reciting slokas..

 • Susha19s

  Madam,
  Please upload the Geetham :      Shree Ramachandra Sritha Parijatha
  Ragam: Bhairavi
  Thalam : Dhruva thalam

 • Meetlali

  i suggest you first tell the language….

 • Krupasrini

  excellent dhanya. great work. song are all simple and easy to sing.I am teaching my daughter all these songs.thank you ver much

 • Mrids K

  Hi Dhanya,

  Excellent… marvelous…

  this is the first time i’ve visited ur site and bookmarked it immediately..too good..

  it would be more helpful  if you  can  add the swaras to the songs in the script(notes)…

 • Sridharsharadha

  great work! dhanya!

 • Swarna K

  Dhanya.. lovely site.. Good work.. keep it up…

 • Dhariniraghav

  Dhanya Ji
  Great Job. Please upload the full song…such that once practised, can be sung with u by the kid
  – Dharini

 • Sumanth

  great job madam……………..its been useful to music learners 
                    please teach all songs with swara mam it would be easy to follow so…………
  -sumanth

 • I like the way you present each songs.   Your voice is really a gift from God.  I do not get much chance to hear you singing here in Mangalore except from net, but I am happy with what I get.  God bless you.

 • I like your voice and the way you present the songs.  Your voice is really a gift from God.  Here in Mangalore, I do not get much of your songs, but I am happy with what I get from net and your site.   Go on singing more and more.  God bless you.

 • Revathi Sankar

  Fantastic collection of bajhan songs. My heartfelt gratitude and thanks to Dhanya mam. May the almighty bless her with more and more talents, good health and long life so that we also will be benefitted by her. 

  Revathi Sankar, Moscow

 • D H Parshuram

  Great. Keep up the good work.

 • srivani

  hello dhanya garu really great work you did….it will be useful for all music lovers..i took one of these songs for my students…thank you verymuch. 

 • Kdurga5

  Hello Dhanya garu,  You have rendered a marvelous collection of bhajans.  You have been blessed by a very divine voice. Keep up with this good work. My humble request is please load the swaras and the sahityas together so that it will be helpful when learning. 
   

 • Kavitha

  Wow Dhanya you have a divine voice…I could not stop listening to song after song. Wish I was in  Bay area. Me and my son would be your students. Great work!!

 • Reema_pillai

  Hi Dhanya, beautiful singing and thank you for uploading these bhajans. I even taught my students some of these bhajans. Thank you again.

 • kanyah varshini

  just what i needed to teach my kid

 • Mithila

  Beautiful rendition.
  At what pitch have all these songs been sung?
  Thank you 🙂

 • Divya Anukul

  Hi it is nice to see a site that is dedicated to children’s bhajans which are simple and rendered with clarity. My query is related to the song – Vale Vale Muruga Vale . Is it in the Ragam Mohanam as mentioned or is there a mistake? Please clarify

 • Apsara

  Dhanya, you are doing wonderful service to the music community! I teach carnatic music to kids and refer to your site for small bhajans. Teaching kids small songs keeps them motivated to practice swaras and other beginner exercises. I will donate some money to your site every time I learn a song from here. thank you!

 • hyma

  Hi Andi’ I like songs u have posted. They are very easy to teach especially for children.thank u

 • Padma

  First of all I would like to Thank you very much for excellent collection of Bhajans for kids.Listening to your songs has become our daily routine.My 4 year old kid learning the songs easily listening to the audio..Thanks a lot.Please let me know If you can take Online classes on weekends,I would love to join as your student. My mail id is padmanc@gmail.com.

 • meenalochani

  madam can you please post vaa vaa hanumaane as we want to sing it for anjaneyar temple kumbabishekam

 • meenalochani

  I think veera hanumathe recording is also not available.If so can you please make it available

 • Lekshmi

  Thank You for such a remarkable effort. This is an amazing piece of work and your voice is so very magical.

 • Nutan

  As one of the audience said,I too have bookmarked your site the first time I visited and from then I keep hearing your voice so frequently, I cant stop admiring the way you sing ,especially bhajans :).Thanks so much for letting us listen your voice and understand the knowledge share.

76 queries in 0.669 seconds.