Song: gajavadana gananAdha
rAgam: kedAram
tAlam: Adi
Language: Sanskrit
Genre: Carnatic Bhajans | Indian
Artist: Dhanya Subramanian, Vismaya Gopalan | dhanyasy.org

Lyrics
gajavadana gananatha
gowri tanaya mam pahi
vidya dayaka buddhi pradayaka
siddhi vinayaka hey shubha dayaka