Song: shambhO gangAdhara
rAgam: kApi
tAlam: Adi
Language: Sanskrit
Genre: Carnatic Bhajans | Indian
Artist: Dhanya Subramanian, Vismaya Gopalan | dhanyasy.org
Artwork: Aruna Gopalan

Lyrics
shambho gangadhara gowri manohara
gowri manohara ganga jadadhara
ganga jadadhara chandra kaladhara
chandra kaladhara samba sadashiva