Song: mudakkarAtha mOdakam
rAgam: rAga mAlika
tAlam: catushra Eka (or Adi)
Composer: Adi Shankara
Genre: Carnatic | Indian
Language: Sanskrit
Artist: Dhanya Subramanian | dhanyasy.org