Song: Gajanana Om Gajavadana
Genre: Bhajan | Indian
Artist: Dhanya Subramanian, Vismaya Gopalan | dhanyasy.org